Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met KimCo kinder- en jeugd breincoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard; zowel mondeling als schriftelijk.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KimCo kinder- en jeugd breincoach, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 
2. Bedrijfsomschrijving


KimCo kinder- en jeugd breincoach is opgericht door Kim van Weelden en gevestigd te Dukaat 64, 5283PL Boxtel. KimCo kinder- en jeugdbreincoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87294249.

 
3. Definities


a. Opdrachtnemer: Kim van Weelden
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de ouders of voogden van de   
coachee.
c. Coachee: degene die de coaching krijgt, veelal het kind.
d. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

 
4. Uitvoering van de overeenkomst.


a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 
5. Honorarium


Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van het honorarium van de opdrachtnemer. Deze zijn na te lezen op de website www.breincoachkim.nl of na te vragen bij de opdrachtnemer. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s.

 
6. Betalingsvoorwaarden.


Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden door de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten en een incassoprocedure te starten.

 
7. Verhindering deelname


Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten het honorarium van de gemiste sessie.

 
8. Overmacht


Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 
9. Aansprakelijkheid.


Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen.
De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

 
10. Klachtenprocedure


Voor klachten is KimCo kinder- en jeugd breincoach aangesloten bij Stichting Adiona, een beroepsorganisatie voor kindercoaches. De klachtenfunctionaris heeft onder andere tot taak de klager kosteloos van advies te voorzien over het indienen en formuleren van de klacht. De functionaris probeert de klachten snel en adequaat af te wikkelen. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer vaak het ontstane probleem al oplost. De functionaris bevordert deze gesprekken.

 
11. Vertrouwelijke informatie


Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de coachee kan besloten worden om derden in te lichten. De opdrachtgever kan geen rechten verlenen aan zaken die tijdens een coaching sessie met de coachee worden besproken.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, coachee, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen.
Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van de opdrachtnemer eisen.

 
12. Het VIM-register


KimCo kinder- en jeugd breincoach is wettelijk verplicht een zogeheten VIM-register bij te houden. Dit Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de coachee). Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eventuele informatie van opdrachtgevers kan hierin worden opgenomen als de opdrachtgever bij een incident betrokken was. Hiervan wordt melding gemaakt naar de opdrachtgever indien dit het geval is.

 
13. Wetgeving


Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.